Javni poziv za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala / Invito pubblico per la candidatura a direttore artistico del Festival del cinema di Pola

 Javni poziv za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala / Invito pubblico per la candidatura a direttore artistico del Festival del cinema di Pola

Javni poziv za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala

Na temelju točke IV. Odluke o financiranju Pulskoga filmskog festivala KLASA: 611-08/22-01/01/0011,

URBROJ: 532-02-03-01/1-22-1, od 21. rujna 2022. godine, Javna ustanova Pula Film Festival, Uspon na Kaštel 2, Pula, objavljuje 

JAVNI POZIV

za isticanje kandidature za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala

Javni poziv odnosi se na izbor umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala (dalje u tekstu: Festival) kojeg imenuje ministar kulture i medija iz redova istaknutih filmskih stručnjaka. Mandat umjetničkog ravnatelja traje četiri festivalska izdanja.

Osnovni uvjeti kandidature:
– iskustvo i stručnost u području audiovizualnih djelatnosti, poznavanju recentne nacionalne produkcije i audiovizualne baštine, praćenju suvremenih kretanja europske i svjetske produkcije te lokalne i međunarodne scene filmskih festivala;  
– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu;
– kandidature mogu biti istaknute isključivo u vlastito ime
– kandidatura treba sadržavati prijedlog koncepcije razvoja Pulskog filmskog festivala u iduće četiri godine.

Obveze umjetničkog ravnatelja
Umjetnički ravnatelj izrađuje i podnosi Festivalskom vijeću sljedeće prijedloge:
– program Festivala koji uključuje glavni program i prateće programe te manifestacije (industrijske i mrežne)
– izbornike pojedinih pratećih programa
– međunarodne goste
– naslove filmova za uvrštavanje u glavni i prateće programe,
– raspored projekcija filmova
– sastav ocjenjivačkih sudova Festivala.
Umjetnički ravnatelj odgovoran je za izvršenje programa Festivala.

Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
– životopis kandidata
– prijedlog koncepcije razvoja Pulskog filmskog festivala za 4 festivalska izdanja od 2023. do 2026. godine s naglaskom na:

– glavnom i popratnim filmskim programima
– ostalim programima Festivala
– programu namijenjenom profesionalcima iz područja audiovizualnih djelatnosti te pozicioniranju programa u odnosu na već postojeće programe na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini
– definiranju ciljnih skupina
– obrazloženju usklađenosti programske koncepcije Festivala s potrebama opće i profesionalne publike te definiranim ciljnim skupinama
– pozicioniranju Festivala u Republici Hrvatskoj
– pozicioniranju Festivala na regionalnoj i međunarodnoj razini.

 

Postupak prijave
– Javni poziv otvoren je objavom u javnim glasilima i na mrežnim stranicama Pula Film Festivala počev od dana 29. rujna 2022. godine.

– Kandidature se predaju u pisanom obliku, preporučenom poštom ili izravno u Javnoj ustanovi Pula Film Festival (u ured tajnice radnim danom 09:00-15:00 sati), Uspon na Kaštel 2, 52100, Pula, uz naznaku „Kandidatura za umjetničkog ravnatelja Pulskog filmskog festivala“ do 28. listopada 2022. godine

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.). Riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u zakonima ili drugim propisima korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

U Puli, 28. rujna 2022.

Invito pubblico per la candidatura a direttore artistico del Festival del cinema di Pola

 Ai sensi dell’art. IV. della Decisione sul finanziamento del Festival del cinema di Pola CLASSE.: 611-08/22-01/01/0011, N° PROT.: 532-02-03-01/1-22-1, dal 21 settembre 2022, l’Ente pubblico Pola Film Festival, Uspon na Kaštel 2, Pula-Pola, pubblica il seguente

INVITO PUBBLICO
per la candidatura a direttore artistico del Festival del cinema di Pola

Costituisce oggetto del presente Invito pubblico la selezione del direttore artistico del Festival del cinema di Pola (in seguito denominato “Festival”), nominato dal Ministro della Cultura e dei Media della Repubblica di Croazia tra eminenti esperti nel campo del cinema. Il mandato del direttore artistico dura quattro edizioni di Festival.

Requisiti di base per la candidatura:

 • esperienza e competenza nel campo delle attività audiovisive, conoscenza della produzione cinematografica nazionale recente e del patrimonio audiovisivo, monitoraggio delle tendenze contemporanee nell’ambito del cinema al livello europeo e mondiale e del panorama locale e internazionale dei festival cinematografici;
 • ottima conoscenza della lingua inglese (scritto e parlato);
 • le candidature devono essere presentate esclusivamente a titolo personale;
 • la candidatura deve contenere una proposta per lo sviluppo del Festival del cinema di Pola nel prossimo quadriennio.

Obblighi del direttore artistico:

Il direttore artistico prepara e sottopone al Consiglio del Festival le seguenti proposte:

 • il programma del Festival (il programma principale e i programmi di accompagnamento nonché gli eventi di carattere industriale e online);
 • selezionatori dei programmi di accompagnamento;
 • ospiti internazionali;
 • titoli dei film per il programma principale e i programmi di accompagnamento;
 • gli orari delle proiezioni dei film;
 • la composizione delle commissioni giudicatrici del Festival;

Il direttore artistico è responsabile dell’esecuzione del programma del Festival.

La domanda di partecipazione all’Invito deve contenere la seguente documentazione:

 • CV del candidato;
 • la proposta dello sviluppo del Festival del cinema di Pola per le quattro edizioni di Festival, dal 2023 al 2026 ponendo in particolare l’accento su:
 • programmi cinematografici principali e di accompagnamento;
 • altri programmi del Festival;
 • il programma destinato ai professionisti nel campo delle attività audiovisive e il posizionamento del programma rispetto a programmi già esistenti a livello locale, regionale e internazionale;
 • la definizione dei gruppi destinatari;
 • la giustificazione della compatibilità del concetto programmatico del Festival con le esigenze del pubblico generale e professionale e dei gruppi destinatari definiti;
 • il posizionamento del Festival nella Repubblica di Croazia;
 • il posizionamento del Festival a livello regionale e internazionale.

 

Procedura per la candidatura

 • L’Invito si apre con la sua pubblicazione sui mezzi di comunicazione pubblici e sul sito del Festival del cinema di Pola a partire dal 29 settembre 2022.
 • Le candidature si presentano per iscritto, a mezzo raccomandata o direttamente presso l’Ente pubblico Pola Film Festival (presso l’Ufficio di segreteria nei giorni lavorativi dalle ore 9:00 alle ore 15:00), Uspon na Kaštel 2, 52100, Pula-Pola, con l’indicazione “Candidatura a direttore artistico del Festival del cinema di Pola” entro 28 ottobre 2022.

Al concorso possono partecipare concorrenti di ambo i sessi ai sensi dell’art. 13 della Legge sull’uguaglianza di genere (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Croazia n. 82/08 e 69/17). Parole e concetti che comportano un significato di genere maschile o femminile, indipendentemente dal fatto che in leggi o altri regolamenti sono stati usati nel genere maschile o femminile, si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile.

Pola, 28 settembre 2022

Povezane novosti

Skip to content